Pravidlá súťaže „CanYouMoo?“

§ 1. Všeobecné informácie

 1. Organizátorom súťaže je Q&A Communications Sp. z o.o. so sídlom v Poznani (PSČ 61-823), ul. Piekary 12/6, zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom POZNAŇ - NOWE MIASTO I WILDA V POZNANI, VIII HOSPODÁRSKE ODDELENIE NÁRODNÉHO SÚDNEHO REGISTRA, ďalej len „Organizátor“.
 2. Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) predstavujú základ Súťaže a upravujú podmienky účasti v Súťaži, ako aj definujú práva a povinnosti Účastníkov a Organizátora súťaže.
 3. Účasť v Súťaži znamená prijatie ustanovení Pravidiel. Od účastníkov súťaže sa vyžaduje, aby dodržiavali tieto pravidlá.
 4. Na súťaž sa nevzťahujú ustanovenia zákona o hazardných hrách z 19. novembra 2009 (Zbierka zákona z roku 2018, bod 165, v platnom znení).

§ 2. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť (ďalej len „Účastník”). Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (osoby vo veku 13-18 rokov) sa môžu Súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Podmienkou účasti v Súťaži sú všetky autorské práva k nej.

 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia orgánov a zástupcovia Organizátora, ako aj osoby spolupracujúce s Organizátorom. Do súťaže je možné prihlásiť sa na:

 3. PL: www.mullerpolska.pl

 4. CZ:www.mullermilch.cz

 5. SK:www.mullermilch.sk

 6. HU: www.muller-dairy.com

 7. Účasť v súťaži a s tým súvisiace poskytovanie osobných údajov Účastníkom je úplne dobrovoľné. Účasť je bezplatná.

 8. Súťaž prebieha od 1. októbra 2021 do 30. novembra 2021 do 23:59 stredoeurópskeho času.

 9. Podmienkou účasti v súťaži je:
  a) Nákup výrobku Müllermilch v propagačnom obale
  b) Nahratie s viditeľným výrobkom vrátane múkania.
  c) Nahratie videa do príslušnej sekcie na webovej stránke,
  d) Prečítanie obsahu Pravidiel a odsúhlasenie jeho ustanovení.
  Všetky vyššie uvedené podmienky musí Účastník splniť súčasne.

 10. Realizácia súťažnej úlohy nesmie obsahovať obsah, ktorý:
  a) Mohol byť uverejnený s úmyslom porušiť práva tretích strán,
  b) Môže porušovať akékoľvek práva tretích strán vrátane práv spojených s ochranou autorských práv a súvisiacich práv,
  c) Môže obsahovať urážlivý obsah, vulgárny obsah alebo predstavovať trestnú hrozbu smerujúcu na inú osobu,
  d) Môže byť v rozpore so záujmami organizátora a spoluorganizátora,
  e) Môže inak porušovať ustanovenia Pravidiel.

 11. Zverejnením prác (umeleckých diel) v rámci Súťaže (ďalej len: „Súťažné dielo“) Účastník vyhlasuje, že zverejnením Súťažného diela nie sú porušené práva ani produkty tretích osôb a súhlasí so spracovaním osobných údajov Organizátorom na účely a za podmienok uvedených v Pravidlách.

 12. Organizátor vymenuje súťažnú komisiu z dvoch osôb (ďalej len „Súťažná komisia“). Súťažná komisia hodnotí plnenie súťažných úloh účastníkmi Súťaže. Úlohy Súťažnej komisie tiež zahŕňajú neustály dohľad nad správnym priebehom Súťaže a rozhodovanie o otázkach, v ktorých existujú pochybnosti týkajúce sa Súťaže, vrátane výkladu týchto Pravidiel. Každý, kto predložil súťažné dielo, má právo odvolať sa so žiadosťou o opätovné posúdenie veci, odvolanie preskúma Súťažná komisia. Rozhodnutia Súťažnej komisie sú konečné.

§ 3. Výsledok súťaže

 1. Súťažná komisia udelí ceny za výkon tým súťažným prácam, ktoré sú podľa názoru komisie pre súťaž najlepšie z hľadiska: kreativity, estetiky a formy, s hodnotením tvorivého a umeleckého prístupu k realizácii súťažného diela. Súťažná komisia posúdi aj súlad hlásenia s predmetom Súťaže.
 2. Každá Týždenná cena bude obsahovať balíček darčekových predmetov vrátane: mikiny, ponožiek a reproduktora JBL v celkovej hodnote 35 EUR.
 3. Každá (mesačná) hlavná cena bude sadou, ktorá obsahuje: Iphone 11 a špeciálne navrhnuté puzdro na telefón v celkovej hodnote 480 EUR.
 4. Ceny budú udeľované v dvoch etapách: týždenné ceny budú udelené 17.10.2021(1. a 2. týždeň); 24.10.2021(3. týždeň); 31.10.2021(4. týždeň); 7.11.2021(5. týždeň); 14.11.2021(6. týždeň); 21.11.2021(7. týždeň); 28.11.2021(8. týždeň) - Súťažná komisia bude kontaktovať víťazov súťaže a zverejní informácie na webovej stránke súťaže. Hlavné ceny budú udelené: 2.11.2021, 2.12.2021; Súťažná komisia bude kontaktovať víťazov súťaže a do 5 dní od výberu víťazov zverejní informácie na webovej stránke súťaže.
 5. Podmienkou prevzatia Veľkej ceny je poskytnutie svojich osobných údajov Organizátorovi spolu s adresou v nasledujúcom rozsahu: v predmete názov súťaže, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com, a to do 5 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov. Ak je víťaz neplnoletý, je povinný zaslať sken vyhlásenia na nasledujúcu adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com do 24 hodín od zverejnenia výsledkov Súťaže vrátane písomného súhlasu štatutárneho zástupcu Víťaza súťaže, ktorý je neplnoletý, pre jeho účasť v Súťaži. V prípade nesplnenia týchto podmienok bude vybraný iný víťaz.
 6. Organizátor sa zaväzuje zaslať Hlavnú cenu víťazovi do 21 pracovných dní odo dňa prijatia kompletných osobných údajov víťazov, a to prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 7. Za vyhratú Cenu neexistuje žiadny peňažný ekvivalent. Účastník nemôže požiadať o výmenu vyhratej ceny za inú Cenu.
 8. Ak Víťaz súťaže neposkytne všetky uvedené údaje v uvedenom časovom limite alebo uvedie neúplnú alebo nesprávnu adresu, a v prípade neplnoletých osôb dodatočne neodošle sken vyššie uvedeného vyhlásenia, víťaz súťaže stráca nárok na Cenu a Cena bude udelená Účastníkovi, ktorého prihlášku vyberie Súťažná komisia. Za tieto úkony nesie zodpovednosť víťaz. Súťažná komisia oznámi výsledky Súťaže spôsobom uvedeným v § 3 ods. 5. Pravidiel.
 9. Účastník zodpovedá za nesprávne alebo neúplné kontaktné údaje poskytnuté organizátorovi alebo za zmenu týchto údajov účastníkom spôsobom, ktorý znemožňuje vydanie ceny. Vrátenie riadne adresovaného balíka (podľa údajov poskytnutých Účastníkom) má za následok prepadnutie Ceny, ktorá prechádza k dispozícii Organizátora.
 10. Účastník sa môže vzdať práva na Cenu, nesmie však svoje právo na Cenu previesť na tretiu osobu ani požiadať o výmenu ceny za peňažný ekvivalent alebo inú formu kompenzácie.

§ 4. Autorské právo

 1. Účastník odoslaním svojej účasti v súťaži potvrdzuje, že ním predložené Súťažné dielo (umelecké dielo) je jeho dielom, ku ktorému má plné autorské právo a súvisiace práva, a že zaslané dielo je bez právnej vady a neporušuje žiadne práva tretích osôb ani osobné práva tretích strán.
 2. Zverejnením súťažného diela v súlade s § 2 ods. 6 Pravidiel, Účastník oprávňuje Organizátora, aby používal Súťažné dielo neobmedzene časovo tým, že ho zverejní v nasledujúcich oblastiach použitia:
  a) záznam akýmikoľvek technikami, vrátane záznamu vcelku a fragmentov na akékoľvek audiovizuálne médium, ako sú fotosenzitívne, magnetické, celuloidové pásky, digitálne médiá - DVD, CD, CD ROM, VCD, mini disk, disk MP3, fotografický film, analógový disk, optický disk, pamäťové moduly a iné pamäťové médiá,
  b) rozmnožovanie záznamov vcelku alebo fragmentov akýmikoľvek technikami vrátane techniky tlače, reprografickej, fotosenzitívnej, magnetickej, digitálnej, optickej, počítačovej záznamovej techniky, na audiovizuálnych, videofónnych, počítačových médiách,
  c) zavedenie do pamäte počítača,
  d) zavedenie do miestnych počítačových sietí,
  e) preklad, vývoj, usporiadanie, prispôsobenie, zmena rozloženia alebo akékoľvek iné zmeny v počítačovom zázname s právom znásobiť výsledky týchto zmien, pri zachovaní práv osoby, ktorá tieto zmeny vykonala,
  f) zavedenie do siete IKT, napr. internet, vyhotovovanie kópií týchto záznamov a ich šírenie v sieťach IKT,
  g) šírenie na webových stránkach organizátora, sociálnych sieťach organizátora a na profiloch organizátora na sociálnych sieťach,
  h) zdieľanie prostredníctvom mobilnej aplikácie organizátora.

§ 5. Oprávnenia Organizátora

 1. Organizátor má právo vylúčiť Účastníka z účasti v Súťaži s okamžitou účinnosťou, ako aj odmietnuť udeliť Účastníkovi Cenu v prípade, že Účastník poskytol nepravdivé alebo neúplné požadované údaje nevyhnutné na udelenie Ceny, v prípade nedodržania ustanovení Pravidiel, a tiež vtedy, ak sa Organizátor dozvie o krokoch Účastníka, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Pravidiel.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť / uzavrieť.

§ 6. Reklamácie

 1. Účastník môže počas Súťaže podávať sťažnosti.
 2. Sťažnosti je potrebné podať písomne ​​na adresu sídla organizátora alebo elektronickou formou na nasledujúcu e-mailovú adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com
 3. V sťažnosti účastník uvedie: meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu a popis dôvodu reklamácie a nahláseného nároku. Organizátor preskúma sťažnosť do 14 pracovných dní od jej prijatia organizátorom. Odpoveď bude odoslaná vo forme e-mailu na adresu uvedenú v sťažnosti.

§ 7. Spracovanie osobných údajov

 1. Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „GDPR“).

 2. Osobné údaje Účastníkov spracúva Organizátor ako Správca, osobné údaje sú spracúvané v rámci Súťaže.

 3. Osobné údaje Účastníka budú spracované za účelom:
  a) uskutočnenia Súťaže, čo je tiež potrebné chápať ako prijatie prihlášky do Súťaže, overenie prihlášok, výber víťazov a odovzdanie ceny - na základe súhlasu Účastníka (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyjadrený spôsobom uvedeným v § 2 ods. 8 Pravidiel,
  b) plnenie daňových povinností vyplývajúcich z udelenej ceny - na základe súhlasu Účastníka (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyjadreného spôsobom uvedeným v § 2 ods. 8 Nariadenia a implementácia povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR),
  c) zváženie prípadných sťažností - na základe súhlasu Účastníka (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyjadrené spôsobom uvedeným v § 2 ods. 8 Pravidiel a implementácia oprávneného záujmu Organizátora a spoluorganizátorov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR),

 4. Organizátora súťaže možno kontaktovať prostredníctvom:
  a) Listu odoslaného na adresu sídla Organizátora,
  b) E-mailovej správy odoslanej na adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com

 5. Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v Súťaži je dobrovoľný. Je však potrebný, aby sa Účastník mohol zúčastniť Súťaže a prevziať cenu. Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním správy na nasledujúcu adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov Účastníka, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

 6. Organizátor bude uchovávať osobné údaje Účastníka po dobu potrebnú na splnenie všetkých povinností uložených podľa týchto predpisov, vrátane daňových povinností súvisiacich s udelením ceny a zánikom akýchkoľvek nárokov Účastníkov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so Súťažou. Premlčacia doba pre nároky je stanovená ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 7. Osobné údaje Účastníka môžu byť prevedené do spoločností, ktorým Organizátor zverí výkon činností počas organizovania Súťaže, a to na základe zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov, najmä agentúre sprostredkujúcej súťaž a kuriérskej spoločnosti / pošte, prostredníctvom ktorých Organizátor doručuje ceny.

 8. Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a ich opravu, doplnenie, vymazanie, požiadať o obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenos údajov v situáciách uvedených v GDPR. Rovnako môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov.

 9. Ak sa Účastník domnieva, že jeho osobné údaje počas Súťaže sú spracúvané v rozpore s ustanoveniami zákona, môže podať námietku k Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 10. Všetky rozhodnutia týkajúce sa priebehu Súťaže budú prijaté iba spôsobom uvedeným v § 2 ods. 9 Pravidiel.

§ 8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto ustanovenia budú k dispozícii v sídle Organizátora a na profile Organizátora na hlavnej stránke súťaže.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá v situácii, keď potreba zmeny vyplýva z dôvodov, ktoré Organizátor nemôže ovplyvniť.
 3. Informácie o zmenách budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým boli oznámené Pravidlá.
 4. Účasťou v Súťaži Účastník potvrdzuje, že si prečítal Pravidlá, spĺňa všetky podmienky uvedené v Pravidlách a súhlasí s účasťou v Súťaži za podmienok uvedených v Pravidlách.
 5. Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto Pravidlá, sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne platného práva.